Le site Tlaxcala est de nouveau en ligne !
The Tlaxcala site is online once again!
La página web de Tlaxcala está de nuevo en línea!
Die Website von Tlaxcala ist wieder online!
http://www.tlaxcala-int.org

Saturday, 3 January 2015

تارعنکبوت خبرگان رهبری در خدمت استبداد

حمید بهشتی، 21 دسامبر 2014

در ایران انتخابات مجلس خبرگان رهبری که در قانون اساسی پیش بینی شده است در پیش است.


به نظر احمد علم الهدی، یکی از اعضای مجلس خبرگان رهبری که امام جمعه شهر مشهد نیز می باشد حاکمیت در جمهوری اسلامی با نماینده امام زمان است. امام جمعه مشهد در 6 آذرماه در سخنرانی خود گفت «ما معتقدیم که حاکمیت از آن خداست» و گفتار خود را برای اثبات لزوم ارجاع به خبرگان رهبری، به داستان غیبت امام زمان مربوط ساخته، مردم را به اطاعت از نماینده وی که کسی نمی داند چگونه باید او را یافت موظف نمود. وی خود می داند که بنا بر روایات تاریخی امام زمان غایب است و دست کسی هم به او نمی رسد و نمی شود از او پرسید نماینده او کیست.
پس چگونه باید نماینده امام زمان را یافته و رهبر جمهوری اسلامی را تعیین نمود؟
راه حل این معما به نظر علم الهدی این است که خبرگانی که هم باید مجتهد و هم عادل باشند شخصی را بر این مبنا که شرایط نمایندگی اما م زمان را داشته باشد، انتخاب کنند. البته او به روشنی توضیح نداده است که شرایط نمایندگی امام زمان چه شرایطی است. با اینحال مردم باید چند نفر را از میان مجتهدان عادل که خبرگان فعلی آنها را تعیین می کنند، انتخاب کنند و آنها نیز بنا بر تشخیص خودشان باید کسی را بیابند که به نظر آنها می تواند  نماینده امام زمان باشد. آنگاه باید خبرگان رهبری با او بیعت نمایند و مانند همه ی مردم مطیع رهبر و نماینده امام زمان باشند
به سخن علم الهدی یک وظیفه دیگر نیز خبرگان رهبری در قبال رهبر جمهوری اسلامی دارند و آن اینکه مواظب باشند که شرایط نمایندگی امام زمان در او نقض نشود. اما به نظر علم الهدی، خبرگان حق ندارند بر عملکرد رهبری نظارت و او را کنترل نمایند. زیرا او ولی آنهاست. بدین قرار معلوم نیست خبرگان چگونه باید نقض شرایط نمایندگی امام زمان در رهبر را در صورتی که این وضع پیش آید تشخیص دهند.
حال ببینیم علی رغم تمامی این ضد و نقیض گوئی ها و سخنان معمّاوار آیا لزوم اطاعت بی چون و چرا از نماینده امام زمان که شخصیتی افسانه وار و اسطوره ایست با اسطوره ی خلقت انسان در قرآن همساز است یا نه.
بنا بر گفتار قرآن هنگامیکه خداوند به ملائک خود می گوید به آدم احترام گذاشته و به او سجده کنند شیطان سر باز می زند و لذا از میان ملائگ خدا ترد می شود. علاوه بر این مقام انسان در قرآن چنان است که مجبور ساختن او از طریق دین را خداوند نفی کرده است. اما علی رغم اینها به گفته ی علم الهدی او باید از یک دستگاهی که خود را واسطه امام زمان می داند اطاعت کند؟؟
گوئی علم الهدی که مردم را به اطاعت بی چون و چرا از رهبری و نماینده امام زمان می خواند نه به کرامت انسانی که در داستان خلقت انسان آمده باور دارد و نه به اینکه انسان را نباید در اجرای دین مجبور ساخت.

No comments: